Nodwch ein cyfeiriadau gwefan newydd:

www.prosoil.cymru
(yn Gymraeg)

www.prosoil.wales
(yn Saesneg)

Bydd PROSOILplus, menter ymchwil gyfranogol dan arweiniad ffermwyr, yn cefnogi y rwydwaith ffermwyr presennol, gan weithredu'n lleol i ysbrydoli grwpiau ffermwyr rhanbarthol. Y cylch gorchwyl yw diogelu pridd a gwneud y gorau o effeithlonrwydd defnydd maetholion ar ffermydd da byw.

 

Bydd y cynllun yn cefnogi ffermwyr i gydweithio i ddatblygu arferion rheoli pridd arloesol, gan gysylltu â gweithgareddau ymchwil i sicrhau dilysrwydd gwyddonol.

 

Y nod yw cynyddu proffidioldeb a gwydnwch y gadwyn gyflenwi amaethyddol trwy ddatblygu ac addasu arferion a thechnolegau rheoli pridd arloesol ledled Cymru.

 

Bydd cynllun PROSOILplus yn ymdrin â phum maes ffocws sy'n gysylltiedig â phridd:

 

  • Rheoli a diogelu tirluniau
  • Gwarchod a gwella bioamrywiaeth; lleddfu newid hinsawdd
  • Rheoli priddoedd i helpu i warchod stociau carbon a lleihau erydiad
  • Cefnogi gwaith cydweithredol sy'n gofyn am newid technoleg
  • Lleihau rhediad dŵr arwyneb a rheoli dŵr i helpu i leihau perygl llifogydd

 

Bydd cynllun PROSOILplus yn cynnwys rhwydwaith ledled Cymru o chwe ffermwr ymchwil cyfranogol (YC), rhwydwaith a sefydlwyd yn 2009 fel rhan o'r cynllun PROSOIL. Bydd y ffermwyr YC arloesol hyn yn allweddol wrth ledaenu’r manteision ac ysbrydoli ymchwil cyfranog ymhlith ffermwyr eraill, gan ddarparu mecanwaith cyfoethog o gyfoedion cyfnewid gwybodaeth integredig. Bydd y rhwydwaith ffermwyr YC yn gweithredu ar lefel leol, trwy chwe grŵp ffermwr rhanbarthol (pob un gyda thua 8-10 aelod), i ddatblygu cynllun ar y cyd newydd. Bydd y rhwydwaith hwn o grwpiau ffermwyr rhanbarthol yn gweithio gyda'i gilydd i greu arferion ffermio newydd, ac addasu technolegau amaethyddol presennol, ledled Cymru.

Darllen mwy...

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Cwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

All website content © The PROSOIL and PROSOIL+ Projects

2009 - 2018